13308232_1141851399211072_1361067419951928216_o.png

Γειά σας αγαπητοί φίλοι!

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο των φίλων της Εύβοιας! Εδώ, μοιραζόμαστε σημαντικές ειδήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την όμορφη Εύβοιά μας και τους ανθρώπους της.

Απόφαση Περιφερειάρχη για διάνοιξη δασοδρόμων γ΄κατηγορίας και αντιπυρικών ζωνών στον Καστανόλογγο

Απόφαση Περιφερειάρχη για διάνοιξη δασοδρόμων γ΄κατηγορίας και αντιπυρικών ζωνών στον Καστανόλογγο

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών-∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού), όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ92Ο7ΛΗ-ΟΩΚ ) πριν λίγο, έλαβε απόφαση (Αριθ.πρωτ. : 61770/799) πάνω στο ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) του έργου: «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» και πιο αναλυτικά...

"Αποφασίζουµε Την υπαγωγή του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) και την επιβολή πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της επηρεαζόµενης περιοχής του δικτύου Natura, ως εξής:
I.Στοιχεία του έργου
α. Ονοµασία του έργου: «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟΣ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», σαν συµπληρωµατικές εργασίες, στις εργασίες δάσωσης και βελτίωσης του ξυλώδους κεφαλαίου για την περιοχή του Καστανόλογγου.
β. Θέση του έργου: Το έργο χωροθετείται στην δασική θέση «Καστανόλογγος» του ∆.Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας, µε υψόµετρο 796µ. έως 1027 µ. σύµφωνα µε την Τεχνική µελέτη Οι τέσσερις (4) µελετηθέντες δρόµοι Γ’ κατηγορίας και τα τρία (3) συνεχόµενα τµήµατα των αντιπυρικών ζωνών, αναπτύσσονται κυρίως στο ανατολικό όριο των προς αναδάσωση εκτάσεων. Η ακριβής γεωγραφική θέση των έργων οδοποιίας φαίνονται και στο απόσπασµα Χάρτη Γ. Υ. Σ. κλίµακας 1 : 50.000 που επισυνάπτεται Οι συντεταγµένες της αρχής και του τέλους κάθε δρόµου και κάθε αντιπυρικής ζώνης, καθώς και το µήκος τους φαίνονται στο παρακάτω Πίνακα.. (φωτογραφία στο τέλος)
γ. Φορέας του έργου: Η ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε. που είναι και ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. Επωνυµία φορέα έργου: ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε. ∆ιεύθυνση Έδρας φορέα έργου: Γραβιάς 4, Μαρούσι, Τ.Κ 15125 - ΑΘΗΝΑ Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ζαχαρίας Σπένδος Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2111808526 Fax: (+30) 2111808515
δ. Εργασίες σύµφωνα µε την σχετική Τεχνική Έκθεση: 1. ∆ιάνοιξη δασόδροµων, οι οποίοι οδεύουν επί δασικής φύσεως εδάφη και ιδιοκτησιακά ανήκουν στο ∆ηµόσιο, µε πλάτος καταστρώµατος 5,0 µ. και αξονική κλίση εντός των ορίων της Γ’ κατηγορίας . Κλίση πρανών για τα εκχώµατα 3:1, ενώ για τα επιχώµατα 3:2. 1.1. Τα τµήµατα Α1_Τ1 και Α2_Τ2, µήκους 1154,08µ. και 2059,66µ. αντίστοιχα, ξεκινούν από υφιστάµενο δασικό δρόµο (προς Κερασιά) και καταλήγουν σε υφιστάµενους τυφλούς τρακτερόδροµους. 1.2. Το τµήµα Α3_Τ3, µήκους 684,60µ., ξεκινά πλησίον της Χ.Θ. 1+192,39 του δρόµου Α2_Τ2 και καταλήγει σε αναδάσωση έκταση. 1.3. Το τµήµα Α4_Τ4, µήκους 184,52µ., ενώνει τυφλό δρόµο µε το τέλος του Α3_Τ3 τής προς αναδάσωση έκτασης.
2. Παροχέτευση των όµβριων υδάτων µέσω τάφρων αποχέτευσης τριγωνικής διατοµής, ανοίγµατος 0,80-1,00 µ., βάθους 0,40 µ., µε κλίση προς το κατάστρωµα 1:2,5. 3. Αποχέτευση των ανάντη λεκανών και των υδάτων που συλλέγονται από τις τάφρους αποχέτευσης µε την κατασκευή επτά (7) σωληνωτών D =1,00µ..
3.1. Τα τεχνικά έργα αποχέτευσης θα δηµιουργήσουν ένα αποχετευτικό δίκτυο σ’ όλο το µήκος των υπό µελέτη οδών ώστε τα όµβρια να διοχετεύονται γρήγορα εκτός του καταστρώµατος των οδών, περιορίζοντας έτσι τις ζηµιές στο ελάχιστο.
3.2. Για την κατασκευή των οχετών θα γίνουν γενικές εκσκαφές θεµελίων. Στη συνέχεια θα γίνει εκσκαφή των θεµελίων των τοίχων και του κορµού του τεχνικού, η διάστρωση του σκυροδέµατος, η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων πάνω στο σκυρόδεµα, εγκιβωτισµός των τσιµεντοσωλήνων µε σκυρόδεµα, κατασκευή πτερυγιότοιχων και τοίχων και τέλος, επίχωση του τεχνικού µε ηµίβραχο. Οι τσιµεντοσωλήνες θα εγκιβωτισθούν σε σκυρόδεµα c12/15 πάχους 15 εκατ. Ως τυπικές διατοµές των τοίχων και τεχνικών µε οπλισµό χρησιµοποιήθηκαν οι εγκεκριµένοι τύποι της ΕΓΝΑΤΙΑ ενώ οι τοίχοι από άοπλο σκυρόδεµα υπολογίσθηκαν από το πρόγραµµα του ΥΠΕΚΑ – Γεν. Γρ. ∆ασών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ      ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ                           Σωλ. Οχ. D=1.00 m
Α1-Τ1                  10,00Μ/8,00Μ/9,00Μ/7,00Μ     0 + 134,10/0 + 268,12/0 + 744,61/0 + 886,32
Α2-Τ2                 8,50Μ/8,50Μ/8,50Μ                   0 + 695,20/1 + 377,63/1 + 892,47
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 7
4. ∆ιάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, αξονικά, που θα ακολουθούν, την µορφολογία της ράχης που κατέρχονται, µε κλίσεις, που κυµαίνονται από 9% έως 33%, πλάτος καταστρώµατος 10,0µ. και θα φέρουν τάφρο παροχέτευσης όµβριων υδάτων.
5. Φυτεύσεις για την δηµιουργία αντιπυρικού φράχτη, κατά µήκος της αντιπυρικής ζώνης, σε µήκος 1.150 µέτρων, σε δύο σειρές, ανά 2,0 µ., µε κυπαρίσσι και πικροδάφνη, (συνολικά θα φυτευτούν 1.152 φυτά), που είναι προσαρµοσµένα στα κλιµατοεδαφικά δεδοµένα της περιοχής, είναι ολιγαρκή σε νερό και επιτυγχάνεται από τη µια η γρήγορη αποκατάσταση και η συγκράτηση του εδάφους, ενώ από την άλλη η δυσφλεκτικότητα των περισσοτέρων σε περίπτωση πυρκαγιάς, στο ανατολικό τµήµα της έκτασης, µε φορά από Βορά προς Νότο.
Οι δρόµοι µελετήθηκαν να κατασκευασθούν για χαρακτηριστικά της κατηγορίας των ∆ασικών δρόµων Γ’ Κατηγορίας, που καθορίστηκε από τη υπάρχουσα µορφολογία της περιοχής, τον εδαφικό χαρακτήρα και το διάστηµα χρήσης των δρόµων.
Τηρήθηκαν οι προδιαγραφές δασικών δρόµων Γ’ κατηγορίας, ενώ ο άξονας της χάραξης ακολούθησε την τοπογραφική διαµόρφωση του εδάφους .
Η πρόσβαση του µηχανήµατος κατασκευής θα γίνει από τον υφιστάµενο χωµατόδροµο, διέρχεται από τα σηµεία εκκίνησης των δρόµων Α1_Τ1 και Α2_Τ2.
Βασικός σκοπός της διάνοιξης των δασοδρόµων, είναι η πρόσβαση και προστασία τών προς αναδάσωση εκτάσεων, στην περιοχή του Καστανόλογγου, ενώ τα τµήµατα των αντιπυρικών ζωνών (και ο αντιπυρικός φράχτης φυτών), στα ανατολικά τής προς αναδάσωση έκτασης, είναι αναγκαία για την πυρασφάλεια, µιας και οι πυρκαγιές είθισται να εκκινούν από Βορειοανατολικά προς τα Νοτιοδυτικά.
Η προστασία των αναδασώσεων και του υφιστάµενου καστανοδάσους είναι ύψιστης προτεραιότητας µια και η δηµιουργία δάσους καστανιάς ως επέκταση του υφιστάµενου, θα εξυπηρετεί µελλοντικά τους πολλαπλούς σκοπούς της δασοπονίας όπως παραγωγή ξύλου ή άλλων προϊόντων - µελισσοκοµική τροφή (οικονοµικός σκοπός), η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και η ρύθµιση της ροής των ορεινών υδάτων (υδρονοµικός σκοπός), η αναψυχή και η υγιεινή επίδραση του δάσους, η ρυθµιστική επίδραση στην οικολογική ισορροπία βεβαρηµένων οικοσυστηµάτων (βιοµηχανικών και αστικών περιοχών) .
ε. Κατάταξη του έργου: Με την Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ∆ήλωση Υπαγωγής σε ΠΠ∆, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Β της 1ης Οµάδας του Παραρτήµατος 1 ‘’ Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών – Έργα Οδοποιίας’’ µε α/α.9: Οµάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆ AVΙ [∆ασική Οδός].
II. Υπαγωγή σε Π.Π.∆.
1) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου I της παρούσας και σύµφωνα µε τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. 170613/23-9-2013 (ΦΕΚ 2505/Β/7-10-2013) και ειδικότερα στο Παράρτηµα Ε αυτής, µε τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.
2) Πρόσθετοι όροι που θέτει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρχαιοτήτων Ευβοίας µε το (14) σχετικό:
Οι πάσης φύσεως εκσκαφικές εργασίες - κατά την εκτέλεση του έργου- θα γίνουν µε την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, µετά από την έγκαιρη ειδοποίηση της Εφορείας. Η απουσία υπαλλήλου της, συνιστά παράβαση του Ν. 3028/2002 και συνεπάγεται εκτός των άλλων και ανάκληση του εγγράφου-γνωµοδότησής της. Εξαιτίας της χρονικής διάρκειας του έργου αλλά και της δύσκολης πρόσβασης στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, η Υπηρεσία αδυνατεί να παράσχει προσωπικό επίβλεψης σε καθηµερινή βάση. Για το λόγο αυτό και για την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου, η δαπάνη της αρχαιολογικής παρακολούθησης θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 37, παρ.6, του Ν. 3028/2002.
Η υποχρέωση ειδοποίησης ισχύει και σε περίπτωση διακοπής- επανέναρξης των εργασιών. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι ενδιαφερόµενοι, επιβλέπων µηχανικός και κάθε εντεταλµένος στο έργο, έχουν υποχρέωση να διακόψουν αµέσως κάθε εργασία για τη διενέργεια ανασκαφικής έρευνας, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί και η συνέχισή τους.
Η επίβλεψη τυχόν εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ν. 3028/2002 «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ Α153), όπως εκάστοτε ισχύει.
3) Η απόφαση υπαγωγής σε ΠΠ∆ δεν επέχει θέση έγκριση επέµβασης.
ΙΙΙ. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόµενης περιοχής Natura 2000 µε κωδικό «GR 2420011 ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ» (ΖΕΠ) και µε κωδικό «GR2420001 ΟΡΟΣ ΟΧΗ- ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- ΠΟΤΑΜΙ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ- ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ»( ΤΚΣ) όπου βρίσκεται το υπό µελέτη έργο .
• Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου απαιτείται πλήρης συµµόρφωση στην κείµενη νοµοθεσία και στα όρια που αυτή θέτει, για την βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση και τη διασφάλιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
• Να µην πραγµατοποιηθεί κανενός είδους µπάζωµα χειµάρρου ή ρέµατος, ούτε προσωρινά από προϊόντα εκσκαφών.
• Να γίνεται συχνή διαβροχή κατά µήκος των εκσκαφών, οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά την ξηρή περίοδο του έτους, ώστε να περιορίζεται η εκπεµπόµενη σκόνη.
• Να αποφεύγεται η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών κατά την περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων (χειµερινή περίοδος), όπου ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους είναι αυξηµένος.
• Η προµήθεια των απαιτούµενων για την κατασκευή του έργου, αδρανών υλικών να γίνει από τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της ευρύτερης περιοχής.
• Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του εργοταξιακού χώρου και όλων των θέσεων οι οποίες θα έχουν τραυµατιστεί από τις διάφορες δραστηριότητες, µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής.
• Να υπάρχει υδροφόρα ή πυροσβεστικό όχηµα σε κατάλληλη θέση ανάλογα µε την πορεία και την επικινδυνότητα των εργασιών, ιδιαίτερα αν ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι σε περίπτωση αυξηµένου κινδύνου πυρκαγιάς.
• Να εφαρµόζεται η νοµοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών, ώστε να αποφεύγεται µε κάθε τρόπο η µείωση πληθυσµών θηραµάτων.
• Ο αναγκαίος ηλεκτρολογικός και µηχανολογικός εξοπλισµός και τα παρελκόµενα αυτού για τη κατασκευή του έργου να είναι εγκατεστηµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδίζει τα µεταναστευτικά ρεύµατα των πουλιών.
• Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής προτείνεται η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διάνοιξης των δασόδροµων και ενδεχόµενης συντήρησης αυτών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµη.
• Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες πρέπει να προγραµµατιστούν εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου των ειδών πανίδας.
• Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας ή στον γύρω χώρο τραυµατισµένο ή νεκρό ζώο /πτηνό από τα προστατευόµενα είδη, να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές. • Απαγορεύεται η καταστροφή φυσικής βλάστησης πέραν του εύρους της ζώνης εργασιών.
Η παρούσα εκδοθείσα διοικητική πράξη αφορά µόνο τους περιβαλλοντικούς όρους και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον:
Α. Του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σε αποκλειστική προθεσµία 15 (δεκαπέντε) ηµερών από την δηµοσίευση της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ή από την κοινοποίησή της, ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Β. Και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ97Α/17-05- 1999))

  

 

Πηγή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

IMG_9538 οοοοο.jpg
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Σκύρου

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Σκύρου

Ρύθμιση δανείων Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας

Ρύθμιση δανείων Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας