13308232_1141851399211072_1361067419951928216_o.png

Γειά σας αγαπητοί φίλοι!

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο των φίλων της Εύβοιας! Εδώ, μοιραζόμαστε σημαντικές ειδήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την όμορφη Εύβοιά μας και τους ανθρώπους της.

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Π.Ε Εύβοιας

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Π.Ε Εύβοιας

Η Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με αριθμό Πρωτ.: 3022/170443 από εχτές, 19 Οκτωβρίου 2018, ΑΔΑ:6Α3ΕΟΡ10-ΘΚ2, προβλέπει τα εξής:

«Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (όρια νομού Ευβοίας συμπεριλαμβανομένων και των Βοιωτικών Ακτών που εμπίπτουν στα όρια του Νομού) κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019 στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α., εξαιτίας των οποίων τα είδη της άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.
Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων, με πλήρη ή μερική κάλυψη ή εκτάσεων που δεν καλύπτονται από χιόνι αλλά γειτνιάζουν ή περιβάλλονται από εκτάσεις που είναι 3 καλυμμένες με χιόνι, απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.
Οι παραβάτες της παρούσης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νομοθεσίας (ΝΔ. 86/69 και 996/71, N. 177/75, της με αριθμ. 441985/29-11-1985 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (Φ.Ε.Κ. 415/τ.Β/2012) απόφαση). »


Αναλυτικά η απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Χαλκίδα,: 19 Οκτωβρίου 2018

Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών Καιρικών Συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητας Π.Ε Ευβοίας (όρια νομού Ευβοίας συμπεριλαμβανομένων και των Βοιωτικών Ακτών που εμπίπτουν στα όρια του Νομού) κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του (στ) εδαφ. της παρ. (3) του άρθρου 258 και παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/69) περί Δασικού Κώδικα , όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/75 (Φ.Ε.Κ. 205/τ.Α/1975) περί «αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 κ.λ.π.»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α/1993) περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Γεωργίας και τις περιφερειακές αρχές κ.λ.π. 3. Τις διατάξεις της με αριθμ. 414985/29-11-1985 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 757/τ.Β/1985 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπλ. Γεωργίας περί «Μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β/1996), 294283/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Β/1998) και 87578/703/06-03-2007 (Φ.Ε.Κ. 581/τ.Β/2007), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ επιταγήν 2 της με αριθμ. 79/409/02-04-1979/ΕΟΚ οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών) Κ.Υ.Α των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
4. Τη με αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 (Φ.Ε.Κ. 1495/τ.Β/2010) Κ.Υ.Α., των Υπ. Οικονομικών – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (Φ.Ε.Κ. 415/τ.Β/2012) απόφαση.
5. Τη με αριθμ. 90227/185/14-01-2003 διαταγή του Υφυπουργού Γεωργίας περί «Απαγορεύσεων σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών»
6. Τη με αριθμ, 143542/2086/31-07-2018 (Φ.Ε.Κ. 3416/τ.Β/2018) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α/2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας»
9. Τη με αριθμ. 6985/85797/12-06-2017 (Φ.Ε.Κ. 2003/τ.Β/12-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως».
10. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας πανίδας στο Ν. Ευβοίας έναντι των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα εκδηλωθούν στην περιοχή μας και κατά τη διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων και καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη διαβίωσή τους εντός των βιοτόπων τους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (όρια νομού Ευβοίας συμπεριλαμβανομένων και των Βοιωτικών Ακτών που εμπίπτουν στα όρια του Νομού) κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019 στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α., εξαιτίας των οποίων τα είδη της άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας. Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων, με πλήρη ή μερική κάλυψη ή εκτάσεων που δεν καλύπτονται από χιόνι αλλά γειτνιάζουν ή περιβάλλονται από εκτάσεις που είναι 3 καλυμμένες με χιόνι, απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές. Οι παραβάτες της παρούσης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νομοθεσίας (ΝΔ. 86/69 και 996/71, N. 177/75, της με αριθμ. 441985/29-11-1985 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (Φ.Ε.Κ. 415/τ.Β/2012) απόφαση).
Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών Συλλόγων, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.
Με Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ευβοίας Αθανάσιος Ξηρογιάννης Δασολόγος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Για ενέργεια - Δασαρχείο Χαλκίδας – Χαλκίδα - Δασαρχείο Λίμνη – Λίμνη - Δασαρχείο Ιστιαίας – Ιστιαία - Δασαρχείο Αλιβερίου- Αλιβέρι (για την ευρεία δημοσίευση και ενημέρωση των Κυνηγετικών Συλλόγων)
Β. Για Κοινοποίηση
1. Υ.Π.ΕN Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Τμήμα Γ’ 4
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Τσιμισκή 5 – 413 32 ΛΑΡΙΣΑ
3. Δ. Κ.Ο.Σ.Ε Ερμού και Φωκίωνος 8 105 63 ΑΘΗΝΑ
4. Δ/νσεις Δασών Ν. Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής , Πειραιά, Αθηνών, Μαγνησίας και Λάρισας
5. Υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Ευβοίας

Πηγή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Έγκριση τριών έργων της ΔΕΥΑ Χαλκίδας

Έγκριση τριών έργων της ΔΕΥΑ Χαλκίδας

Χρηματοδότηση στο Δήμο Χαλκιδέων

Χρηματοδότηση στο Δήμο Χαλκιδέων