13308232_1141851399211072_1361067419951928216_o.png

Γειά σας αγαπητοί φίλοι!

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο των φίλων της Εύβοιας! Εδώ, μοιραζόμαστε σημαντικές ειδήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την όμορφη Εύβοιά μας και τους ανθρώπους της.

Περί άδειας χρήσης/λειτουργίας μουσικής καταστημάτων και παρατάσεως ωραρίου λειτουργίας στην Ερέτρια

Περί άδειας χρήσης/λειτουργίας μουσικής καταστημάτων και παρατάσεως ωραρίου λειτουργίας στην Ερέτρια

Αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω33ΒΩΡ9-ΣΣΨ) το Απόσπασμα Πρακτικού της συνεδρίασης στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας από 12 Μαρτίου 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καταστημάτων, καθώς και περί της παρατάσεως ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου Ερέτριας.

Ακολούθησε συζήτηση και ομόφωνη λήψη απόφασης (12/2018) για τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αρ. 5/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερέτριας, όπως παρακάτω : «Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. είπε τα εξής : Κατόπιν της υπ΄ αρ. 597/17-01-2018 αίτησης του Γραφείου Αδειοδοτήσεων του Δήμου μας για παράταση ωραρίου μουσικής των καταστημάτων, πρέπει να γνωμοδοτήσουμε και εμείς για τη λήψη νέας απόφασης, σύμφωνα και με τις νέες κείμενες διατάξεις του (Ν. 4442/2017).
Με την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1Β του Ν. 3852/2010, στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.

2. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00΄ ώρα τη χειμερινή περίοδο (1Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου) και την 23.00΄ ώρα τη θερινή (1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου) και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους και για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι και την 03.00΄ ώρα π.μ. και για τα κέντρα που λειτουργούν σε χώρο ανοικτό μέχρι και την 02.00΄ ώρα π.μ., με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».
Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή κάποιου άλλου δικαιολογητικού, (παρ. 3 άρθρο 7ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017) (ΦΕΚ 723/18.05.2017 τεύχος Β΄) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 9/5951/24.02.2017).

Ειδικότερα, τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως:

α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.

β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών, την Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων. (Κ.Υ.Α. 1011/22/19-ιβ/94 ΦΕΚ 724/26.09.1994 τεύχος Β΄).
Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα στα όρια της δημοτικής κοινότητας. (παρ. 1 άρθρο 83 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνεται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε......

Το Τ.Σ. Ερέτριας, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του και την αίτηση-εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων του Δήμου Ερέτριας,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α
Γνωμοδοτεί θετικά για την άδεια χρήσης και λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καταστημάτων, καθώς και περί της παρατάσεως Ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου Ερέτριας και παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.»
 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ., εισηγούμενος την λήψη απόφασης, όπως η ανωτέρω απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερέτριας, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
……………………………………………………………………………………………
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α
Συμφωνεί με την υπ’ αρ. 5/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερέτριας και παραπέμπει το ανωτέρω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πρόσκληση στο Ετήσιο Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον Γιάννη Σκαρίμπα

Πρόσκληση στο Ετήσιο Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον Γιάννη Σκαρίμπα

Αλισίβα/αλουσά/σταχτόνερο... από τη στάχτη, για πολλές χρήσεις...

Αλισίβα/αλουσά/σταχτόνερο... από τη στάχτη, για πολλές χρήσεις...