13308232_1141851399211072_1361067419951928216_o.png

Γειά σας αγαπητοί φίλοι!

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο των φίλων της Εύβοιας! Εδώ, μοιραζόμαστε σημαντικές ειδήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την όμορφη Εύβοιά μας και τους ανθρώπους της.

Πρόσληψη προσωπικού από τον Δήμο Χαλκιδέων

Πρόσληψη προσωπικού από τον Δήμο Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων μας γνωρίζει ανακοίνωσή του σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης (2) διάρκειας ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα σελίδα και επιπλέον θα διατίθεται στο γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών του Δήμου Χαλκιδέων,στο 2ο όροφο Ληλαντίων και Μεγασθένους Τ.Κ. 34100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα κλάδου ΔΕ 38/Α΄, τηλ.2221355129.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoschalkideon.gr), δηλαδή από 13/03/2018 έως 22/03/2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΜΗΝΗ                                                                   ΑΔΑ: 6ΕΨ3ΩΗΑ-ΕΚΙ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                              Αρ.Πρωτ.9549
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού                                       
Δ/νση:Ληλαντίων & Μεγασθένους
Τ.Κ : 34100
Πληροφορ:Κληματσάκη Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο: 2221355129-Fax: 22210 77610
Email:  alexandra.klimatsaki@dchalkideon.gr    
                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας

Ο Δήμος Χαλκιδέων σύμφωνα:

α)με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με το οποίο “Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών... Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες”

β) με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 2190/1994 σύμφωνα με το οποίο  “Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικά χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες”. “Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω” και

β)ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί νόμιμα σύμφωνα με το αρίθ.402/24617/2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, συνολικού αριθμού εβδομήντα (70) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την εξής  ειδικότητα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδοί απορριμματοφόρων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 70
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα
ΧΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :

1.Αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση που θα διατίθεται στο γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών του Δήμου Χαλκιδέων,στο 2ο όροφο Ληλαντίων και Μεγασθένους Τ.Κ. 34100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα κλάδου ΔΕ 38/Α΄, τηλ.2221355129.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους  σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την  ανάρτηση της ανακοίνωσης,στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoschalkideon.gr),δηλαδή από 13/03/2018 έως 22/03/2018.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κοινωνικά κριτήρια από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί από τον Δήμαρχο Χαλκιδέων για το σκοπό αυτό.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………….

ΟΝΟΜΑ:…………………………
ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ:…………………….
Α.Δ.Τ.:…………………………….
Α.Φ.Μ…………………………….
ΑΜΚΑ…………………………….
ΑΡ.ΜΗΤ.ΙΚΑ……………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………….
………………………………………
ΤΑΧ. ΚΩΔ.:………………………..
ΧΑΛΚΙΔΑ ……………2018                                                                                                                        

 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Παρακαλώ να με προσλάβετε στη δίμηνης διάρκειας σύμβαση εργασίας του Δήμου, ως εργάτη καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου).

Υποβάλλω Συνημμένα Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Ο/Η ΑΙΤ................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                                      (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:                Αριθ:                ΤΚ:        Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου    (Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Το χρονικό διάστημα ανεργίας μου είναι:
Δεν εμπίπτω στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004(24μηνο):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πηγή Δήμος Χαλκιδέων

 

Μέτρα κατά των κουνουπιών από το Δήμο Χαλκίδας

Μέτρα κατά των κουνουπιών από το Δήμο Χαλκίδας

Aς μη κάνουμε ότι δεν βλέπουμε..

Aς μη κάνουμε ότι δεν βλέπουμε..