13308232_1141851399211072_1361067419951928216_o.png

Γειά σας αγαπητοί φίλοι!

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο των φίλων της Εύβοιας! Εδώ, μοιραζόμαστε σημαντικές ειδήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και κάθε λογής χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την όμορφη Εύβοιά μας και τους ανθρώπους της.

Ευκαιρία Κατάρτισης/Πιστοποίησης/Εποπτείας Πρακτικής για άνεργους νέους...

Ευκαιρία Κατάρτισης/Πιστοποίησης/Εποπτείας Πρακτικής για άνεργους νέους...

Η ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων) στο πλαίσιο της δράσης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής του ΣΤ΄ κύκλου αιτήσεων των ωφελουμένων αυτής της Πράξης.

* Η υποβολή αρχίζει στις 25/05/2018 και λήγει στις 20/06/2018 και ώρα 23:59μμ.

Εμείς παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία και για τις αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ας ανατρέξουν εδώ: http://www.exagogiko-eede.gr/…/st_prosklisi_enimerotiko_exa…
στο Τηλέφωνο Επικοινωνίας 801 11 25 255, και για υποβολή αίτησης ας πατήσουν εδώ:   http://www.exagogiko-eede.gr/persons_add.php

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
  3.1 Αντικείμενο της Δράσης Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.600 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των εξαγωγών με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών εξαγωγών.
  Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις: 

Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών Φάση
Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών Φάση
Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών Φάση
Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών
 

3.1.1 Μητρώο ωφελουμένων Oι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.exagogiko-eede.gr. Κάθε άνεργος που εκδηλώνει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, εγγράφεται στο «Μητρώο Ωφελουμένων» της επόμενης παραγράφου. Το Μητρώο Ωφελουμένων τηρείται από την Ε.Ε.Δ.Ε. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι αιτούντες του Προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη «επιλέξιμος» ή «άκυρος». Άκυρη θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης ή ο αιτών δεν προσκομίσει εγκαίρως τα ζητούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη μοριοδότησή τους. Κάθε αιτών χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους δυνητικά ωφελούμενους δίνεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν, με χρήση του μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ.

3.1.2. Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών. Οι ειδικότητες στις οποίες καταρτίζονται οι ωφελούμενοι είναι:  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΞΑΓΩΓΩΝ)
Κάθε ωφελούμενος παρακολουθεί μία από τις ανωτέρω ειδικότητες.

3.1.3 Πρακτική Άσκηση διάρκειας 260 ωρών. Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ειδικότερα, η ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), μέσω δράσεων δημοσιοποίησης του προγράμματος και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, καταρτίζει Μητρώο Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων είναι και αυτές που καλύπτουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, αφού πρώτα έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:
- τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης
- τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.....
 

 • 5. ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
  Για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρία) 5,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) πλέον 6,45% για τις ασφαλιστικές εισφορές.

Για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης 3,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) πλέον 6,45% για τις ασφαλιστικές εισφορές.
Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική κατάρτιση, τις συνεδρίες συμβουλευτικής και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.
 

 • . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
  Δικαίωμα συμμετοχής/αίτησης στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
  i. Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (δηλ. κατά την έναρξη των συνεδριών συμβουλευτικής) οι ωφελούμενοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).
  ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας (δημόσιας ή ιδιωτικής, τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης)/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
  Σημαντική Σημείωση Οι νέοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του Προγράμματος. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας. Κατά την ένταξή του στο πρόγραμμα, ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.
  ......

  Πηγή ΕΕΔΕ
Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μας..

Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μας..

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με νεογέννητα τέκνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με νεογέννητα τέκνα